۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه

قبول و تحمل مشکلات
کاری از: علی شافعی 

پریشان گویی، خودکامگی و اندیشیدن به منافع حکومتی همواره از شاخصه های بارز قوانین دستوری حکومت جمهوری اسلامی بوده و هست.
چندین سال ست که به بهانه تحریم ها و با افزایش سلطه همه جانبه ی سپاه بر اقتصاد که نتیجه ای جز فلج شدن عرصه های صنعت، تولید و کشاورزی دستاورد دیگری نداشته، اصطلاح نامانوس "اقتصاد مقاومتی" بر ذهن و سلامت مردم دیکته شده است.
اصطلاحی غیرقابل هضم که ازشعارهای دیوارکوب شده بر ادارات دولتی و تا زیرنویس ها و بالانویس های سریال های مضحک صدا و سیما را سراسر پوشش داده است تا پیشاپیش صدای هرگونه انتظارات مردمی را بر سینه خفه کند.
"اقتصاد مقاومتیِ" تعریف شده از سوی جمهوری اسلامی در واقع نسخه ای ست که از مشتقات الهی، رگ و ریشه می گیرد و با جهاد بودن کارگری، حکمت صبر در مشقات و پاداش اخروی نهادینه می شود.
در واقع حربه ای قدیمی برای حکومتی که ظلم را با طعم پاداشِ نسیه بهشتی و با مِنتی صاحب منصبانه به خورد عموم جامعه می دهد.
و این گونه است که دستاورد یک اقتصاد تک محصولی به سوی یک قدرت تک قطبی که بیشترین درآمد آن صرف بقا و استحکام خودکامگی اش خواهد شد سرازیر می شود.

مژگان حاصلی

۱ نظر: